• refundacja NFZ
  • Award
  • Award
  • Award

<<< wróć

Test NIFTY to Nieinwazyjny Test Prenatalny w Kierunku Trisomii (ang. Non invasive Fetal Trisomy Test). Określa ryzyko wystąpienia trisomii, poprzez
wykrycie i analizę materiału genetycznego dziecka krążącego we krwi obwodowej matki. DNA płodu (ang. cfDNA) poddaje się analizie z użyciem
techniki sekwencjonowania nowej genereacji (ang. NGS) a ryzyko trisomi określane jest z zastosowaniem opatentowanych narzędzi bioinformatycznych.

<<< wróć